Internetové stránky obyvatel nově vybudovaných rodinných domů - "Zápaďáků".

Neplatný územní plán

Nové informace k platnosti územního plánu, vydávání stavebních povolení a územních souhlasů (31.5.2011)
Dle předběžného sdělení Stavebního úřadu, nebude možné vydávat stavební povolení a územní souhlasy na základě neplatného územního plánu. Územní plán obce byl platný do konce roku 2010. Pro vydávání stavebních povolení staveb na území obce, se stavební úřad bude řídit ustanovením stavebního zákona §188a.

Na webových stránkách obce je složka Rozvoj obce/výstavba v obci a zde je uvedeno:

Nejdéle do konce roku 2011 by měl být zpracován nový územní plán obce. Pro další rozvoj obce ve výstavbě a tím i v navyšování počtu obyvatelobec má záměr rozšířit plochy obytné zástavby vč. zázemí.

par. 188a
(1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také
a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci 2006 pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury,
b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,
c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem,
d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby, nejvýše však 300 m2,
e) stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.
(2) Stavby uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jejímž území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. V řízení o umisťování těchto staveb má zastupitelstvo obce postavení dotčeného orgánu; v tomto případě není obec účastníkem řízení.
03.06.2011 14:17:37
stork62

Jste si jisti, že Váš soused v ulici ví o této webové stránce?

ANO (25 | 40%)
NE (9 | 15%)
ZEPTÁM SE (28 | 45%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one