Internetové stránky obyvatel nově vybudovaných rodinných domů - "Zápaďáků".

Kdy obec zaspala ....

Možnost dotace pro obec naší velikosti:

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 – 2013

Ministerstvo zemědělství
 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ
2007 – 2013
 
Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dál jen Nařízení o podpoře venkova), nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování Společné zemědělské politiky, a rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013).
 
PRAHA, ČERVEN 2010
Výpis:
 
III.2.1.1 a) Obnova a rozvoj vesnic
Kód opatření 322
Legislativní rámec
Čl. 52 b (ii) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
 
Charakteristika podopatření
Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále bude podpořeno budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace.
 
Vymezení podporovaných území
- obce do 500 obyvatel
o projekty budování a obnovy dopravní infrastruktury (místní komunikace)
o obnova či výstavba technické infrastruktury(mimo vodohospodářskou infrastrukturu)
o zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství
o územně plánovací dokumentace
 
- obce do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.)
o vodohospodářská infrastruktura, ČOV, kanalizace
 
Podmínky poskytnutí podpory
Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,
pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.),
nejedná se o ekonomickou aktivitu,
v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve veřejném zájmu.
 
Kategorie příjemců podpory
Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob.
 
Způsobilé výdaje
Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch - případně nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou, dopravní infrastrukturou a úpravou veřejných prostranství,nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem,
nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně pro obce,
zpracování územně plánovací dokumentace obce.
 
Forma a výše podpory
Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy
Maximální výše podpory činí 90 %.
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.
 
08.06.2012 14:33:35
stork62

Jste si jisti, že Váš soused v ulici ví o této webové stránce?

ANO (25 | 40%)
NE (9 | 15%)
ZEPTÁM SE (28 | 45%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one